كريم خان زند و مرد درويش

درويشي تهيدست از كنار باغ كريم خان زند عبور مي‌كرد.
چشمش به شاه افتاد با دست اشاره‌اي به او كرد. كريم خان دستور داد درويش را به داخل باغ اوردند.
كريم خان گفت: اين اشاره‌هاي تو براي چه بود؟ درويش گفت: نام من كريم است و نام تو هم كريم و خدا هم كريم. ان كريم به تو چقدر داده است و به من چي داده؟
كريم خان در حال كشيدن قليان بود؛ گفت چه مي‌خواهي؟
درويش گفت: همين قليان، مرا بس است.
چند روز بعد درويش قليان را به بازار برد و قليان بفروخت. خريدار قليان كسي نبود جز كسي كه مي‌خواست نزد كريم خان رفته و تحفه براي خان ببرد. پس جيب درويش پر از سكه كرد و قليان نزد كريم خان برد.
روزگاري سپري شد. درويش جهت تشكر نزد خان رفت. ناگه چشمش به قليان افتاد. با دست اشاره‌هايي به كريم خان زند كرد و گفت: نه من كريمم نه تو. كريم فقط خداست، كه جيب مرا پر از پول كرد و قليان تو هم سر جايش هست.


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه