از نظر گیاه شناسی ، میوه عبارت است از تخمدان رشد کرده و تکامل یافته یک گل است با بعضی دیگر از قسمت های گل همراه باشد .

از نظر گیاه شناسی ، میوه عبارت است از تخمدان رشد کرده و تکامل یافته یک گل است با بعضی دیگر از قسمت های گل همراه باشد .
اما میوه ها از نظر باغبانی عبارتست از قسمت گوشتی و خوراکی یک گیاه چن ساله که در به وجود آمدنش ، قسمت های مختلف گل تاثیر مستقیم دارند مانند : خربزه ، هندوانه و خیار که همگی یک ساله هستند و یا به صورت یک سال کشت می شوند .در این آلبوم عکس های خلاقانه از میوه آرایی به نمایش گذاشته شده است

عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانه

عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانه


عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانه

عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانه


عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانه

عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانه


عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانه

عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانه


عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانه

عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانه


عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانهعکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانه
عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانهعکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانه
عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانهعکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانه
عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانهعکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانه
عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانه

عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانه


عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانهعکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانه
عکسهای میوه آرایی،میوه آرایی،خلاقانهنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه