دیالوگی جنجالی در یک فیلم ایرانی

دیالوگی از فیلم نقاب| ۱۳۸۳| کاظم راست گفتار

 

 

دیالوگی جنجالی در یک فیلم ایرانی

 

 


پارسا پیروزفر: تو اجتماع همه کارهارو ما مردا می کنیم.


همه پول ها رو ما مردا میدیم.


همه سگ دو زدن ها مال ماست.


هرچی سکته قلبی ها و بدبختی ها و بیچارگی ها و چک برگشت خوردن ها و زندانی رفتن ها مال ماست.


اون وقت جنس لطیف راحت میگه: درطول تاریخ به ما ظلم شده، ما خواهان حقوق برابر هستیم !


حقوق برابر میخوای برو فاضلاب پاک کن.


برو سوپور شهرداری شو٬ نصفه شب خیابون ها رو جارو بکش.


چه طور موقع کار کردن جنس لطیف هستین٬ ولی صحبت حقوق که میشه حقوق برابر میخوای؟

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه