گالری نقاشی سحر خلخالیان. بازیگران در افتتاحیه گالری نقاشی. طناز طباطبایی در افتتاحیه گالری نقاشی. مهناز افشار در افتتاحیه گالری نقاشی سحر خلحالیان. مهناز افشار و محمد غفاری. سحر دولتشاهی در افتتاحیه گالری نقاشی. مهناز افشار و محمد غفاری. محمد غفاری و مهناز افشار در افتتاحیه گالری نقاشی.


گالری نقاشی سحر خلخالیان

 

بازیگران در افتتاحیه گالری نقاشی

حضور بازیگران در افتتاحیه گالری نقاشی سحر خلخالیان - تصویر 1

طناز طباطبایی در افتتاحیه گالری نقاشی

حضور بازیگران در افتتاحیه گالری نقاشی سحر خلخالیان - تصویر 2

مهناز افشار در افتتاحیه گالری نقاشی سحر خلحالیان

حضور بازیگران در افتتاحیه گالری نقاشی سحر خلخالیان - تصویر 3

مهناز افشار و محمد غفاری

حضور بازیگران در افتتاحیه گالری نقاشی سحر خلخالیان - تصویر 4

سحر دولتشاهی در افتتاحیه گالری نقاشی

حضور بازیگران در افتتاحیه گالری نقاشی سحر خلخالیان - تصویر 5

مهناز افشار و محمد غفاری

حضور بازیگران در افتتاحیه گالری نقاشی سحر خلخالیان - تصویر 6

محمد غفاری و مهناز افشار در افتتاحیه گالری نقاشی


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه