نحوه دوخت شلوار حاملگی ،الگوی شلوار را با توجه به اندازه‌های خانم باردار رسم کنید بدون ایجاد پنس یعنی در جلو و پشت پنس‌ها بسته نشود.

نحوه دوخت شلوار حاملگی

دوخت شلوار حاملگی،نحوه دوخت شلوار ،شلوار حاملگی،خیاطی


نحوه دوخت شلوار حاملگی:

الگوی شلوار را با توجه به اندازه‌های خانم باردار رسم کنید بدون ایجاد پنس یعنی در جلو و پشت پنس‌ها بسته نشود.

الگوی اولیه شلوار در سایت موجود می باشد.


قسمت‌ هاشور خورده را جدا کنید.


از قسمت( (ـ) خط چین و …) کاربن شود.


روی خط A-B دکمه دوخته با فواصل کم، روی خط C-D شلوار جا دکمه دوخته می‌شود. که در فواصل ماههای بارداری محل دکمه‌ها را تغییر دهید.

دوخت شلوار حاملگی،نحوه دوخت شلوار ،شلوار حاملگی،خیاطینظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه